International  

International

Lipšćanska uniwersita

Lipšćanska uniwersita załoži so w lěće 1409 a je druha najstarša uniwersita z njepřetorhnjenym  wuwučowanjom w Němskej. Dźensa zjednoća pod jednej třěchu šěroki spektrum wědomostnych disciplinow na 14 fakultach z wjace hač 150 institutami.

Wot A kaž afrikanistika hač do Ž kaž žurnalistika poskića wona jako klasiska cyłkowna uniwersita šěroku paletu wot přirodowědnych předmjetow přez prawo, humano- a weterinarnu medicinu hač k mnohim humanistiskim disciplinam. 28 000 młodych ludźi ze wšeho swěta studuje we wjace hač 140 studijnych směrach. Dla mnohich kooperacijow z wukrajnymi partnerskimi uniwersitami a mjezynarodnje orientowaneho studijneho poskitka je Alma Mater Lipsiensis za cyły swět atraktiwne studijne městno. Wona ma wuměnu z wjace hač 350 ERASMUS-partnerami w přibližnje 150 europskich městach a z wjace hač 60 dalšimi uniwersitami zwonka Europy.

© Waltraud Grubitzsch

Tradicionalna mnohotnosć studijnych předmjetow je tež zakład za to, zo steji interdisciplinarne slědźenje w Lipsku na prěnim městnje. Tole pokazuje so wosebje w šěsć profilowych slědźenskich wobłukach, w kotrychž přeco wjacore fakulty ze zwonkauniwersitnymi slědźenišćemi hromadźe dźěłaja. Pod hesłom „Z tradicije hranicy překročeć“ docpěwa uniwersita mjezynarodnje wysoko připóznate wědomostne wukony předewšěm na polu biomediciny, regionalnych wědomosćow a inteligentnych materialijow.

Za wuznamnu tradiciju Lipšćanskeje uniwersity steja sławni wědomostnicy a nošerjo Nobeloweho myta kaž Wilhelm Wundt, Wilhelm Ostwald, Iwan Petrowitsch Pawlow, Werner Heisenberg, Schinitschiro Tomonaga, Gustav Hertz, Hans Mayer abo Ernst Bloch. Mjez sławnymi studentami namakaja so mjena kaž Thomas Müntzer, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Felix Bloch, Edward Teller, Wang Foh-san, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher a Angela Merkel. Tuchwilu ma  naša Alma Mater wjace hač 150 000 absolwentow w swojej syći bywšich studowacych.

Lipsk skići swojoraznu atmosferu moderneho wulkoměsta, zwjazanu z pisanej kulturnej scenu, čiłymi bydlenskimi štwórćemi a mnohimi móžnosćemi za sportowanje a wólnočasowe aktiwity. Tež muzeje a zběrki uniwersity kaž tež Lipšćanska uniwersitna hudźba wobohaćeja kulturne žiwjenje města.

Nowy campus na Awgustusowym naměsće we wutrobje města je nimale dotwarjeny. Wón skići w swojich modernych twarjenjach ze słucharnjemi a seminarnymi rumnosćemi, prěnjej 24-hodźinskej biblioteku w Sakskej, z najwjetšej słucharnju Auditorium maximum a awlu z mjenom Paulinum, z kompjuterowym centrumom a Mensu při parku wuběrne wuměnjenja za studij.(staw: julij 2011)


letzte Änderung: 04.09.2015 
pages